Cách sử dụng biểu tượng xúc cảm

Biểu tượng xúc cảm [Emoticons] là hình ảnh mặt cười mà bạn có thể sử dụng khi nói chuyện trên Mạng. Chúng thường được sử dụng để giúp bạn diễn tả tình cảm khi viết tin nhắn.

Psi có quá nhiều loại biểu tượng xúc cảm được cài rồi. Đây là một bản liệt kê tất cả mặt cười [smilies] và các biểu tượng xúc cảm khác đều khớp nhau mà bạn có thể sử dụng trong Psi. Bạn có thể tìm nhiều bộ biểu tượng xúc cảm khác nữa ở đây — hai liên kết đầu ở bên trái trang đó là Rostericons [bộ biểu tượng đối với bản liệt kê của bạn] và Smileysets [bộ biểu tượng xúc cảm]. Để cài chúng thì đơn giản chỉ theo kiểu giống nhau với kiểu cài gói ngôn ngữ, còn để các bộ biểu tượng trong danh mục thích hợp trong danh mục Iconsets [Bộ biểu tượng] — Emoticons [Biểu tượng xúc cảm], Roster [Bản liệt kê] hoặc System [Hệ thống]. Sau đó thì bạn có thể chọn bất cứ bộ biểu tượng mà bạn đã cài, trong trình đơn Psi → Tùy chọn [Options].

Psi không thật sự gởi một hình ảnh khi bạn nhập những chữ của một mặt cười, cho nên nếu người khác không có bộ biểu tượng xúc cảm loại giống nhau với bạn, hoặc người ấy không hiệu lực biểu tượng xúc cảm thì chỉ thấy những chữ như :-) thay thế.

Tên Hình ảnh Phím
giận :@ or :-@
con dơi :[ or :-[
một ly bia (b) or (B)
cười toe toét lớn :D or :-D or :> or :> or :d or :-d
thện đỏ mặt :$ or :-$
con trai (z) or (Z)
bông hoa bị héo (w) or (W)
tàn nát lòng (u) or (U)
một tách cà phê (c) or (c)
mang kính trơ tráo (h) or (H)
khóc :'( or :'-( or ;-( or ;(
cái xích tay (%)
ma -6
một ly rượu (d) or (d)
bông hoa (f) or (f)
nhăn mặt :s or :-s or :-S or :S
con gái (x) or (X)
lòng (l) or (L)
ôm bên trái (})
ôm bên phải ({)
hôn (k) or (K)
đèn (i) or (I)
thư (e) or (E)
âm nhạc -8
không (n) or (N)
:o or :O or :-o or :-O
điện thoại (t) or (T)
chụp hình (p) or (P)
con mèo (@)
cầu vồng (r) or (R)
cười :) or :-)
sao (*)
nhìn chòng chọc :| or :-|
lưỡi :P or :p or :-P or :-p
buồn :( or :-(
nháy mắt ;) or ;-)
(y) or (Y)